Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Strona główna

O Wydziale

Jednostki

Badania naukowe

Studia

Aktualności

Badania usługowe

Linki Strona UMK    English version    Odwiedź Toruń    Uniwersytet A-Z   

  

Zagadnienia teoretyczne do zadań

 

 

1. Analiza wody (wykonuje 1 osoba)

Wody naturalne, wskaźniki jakości wód, normy, rodzaje twardości i ich oznaczanie, pomiary spektrofotometryczne.

Oznaczenia: pH, twardość węglanowa, twardość całkowita, twardość wapniowa, twardość magnezowa, chlorki, SO42-, ChZT, O2, SiO2, Fe, Mn, pozostałość po odparowaniu

 

2. Uzdatnianie wody (wykonują 2 osoby)

Metody uzdatniania wody, reakcje, obliczanie ilości odczynników - wzory, interpretacja oznaczeń „p” i „m”

Analiza wody surowej: pH, twardość całkowita, twardość wapniowa, twardość magnezowa, twardość węglanowa

Analiza wody zmiękczonej: pH, twardość całkowita, twardość wapniowa, twardość magnezowa, twardość węglanowa - p, m

 

4. Analiza węgla (wykonują 2 osoby)

Klasyfikacja węgla, użytkowanie węgla kamiennego, analiza węgla, rodzaje wilgoci, sposoby oznaczania ciepła spalania, wartość opałowa.

Oznaczenia: wilgoć analityczna, popiół, części lotne, ciepło spalania, wartość opałowa

 

5. Analiza gazu (wykonuje 1 osoba)

Analiza gazu w aparacie Orsata – skład roztworów w płuczkach, oznaczanie wodoru i metanu metodą spalania w tlenie lub powietrzu, obliczenie gęstości i ciepła spalania.

Oznaczenia: analiza gazu w aparacie Orsata, gęstość gazu, ciepło spalania

 

6. Wytlewanie węgla (wykonują 2 osoby)

Odgazowanie węgla, produkty wytlewania, metoda ksylenowa, analiza gazu w aparacie Orsata, gęstość gazu.

Oznaczenia: wilgoć analityczna, masa węgla, półkoksu, smoły, oznaczanie wody metodą ksylenową, analiza gazu w aparacie Orsata, gęstość gazu, ciepło spalania

 

7. Bilans krystalizacji (wykonują 2 osoby)

Rozpuszczalność soli, kryteria równowagi, jednostki stężeń, bilans materiałowy i energetyczny, założenia bilansowe, wyznaczenie rozpuszczalności soli

Oznaczeniawilgotność soli, pozostałość roztworu nasyconego w częściach nierozpuszczalnych, wilgotność części nierozpuszczalnych, objętość piknometru, gęstość roztworów, stężenia soli

 

8. Karbonizacja solanki amoniakalnej (wykonują 2 osoby)

Otrzymywanie węglanu sodu metodą amoniakalną - surowce, produkty, etapy produkcji, schemat procesu, karbonizacja solanki, wykres równowagowy

Oznaczenia: 

solanka surowa: amoniak, chlorki

solanka po karbonizacji: alkaliczność, amoniak całkowity, chlorki, CO2, amoniak wydmuchany, wskaźniki karbonizacj, bilans NH3 i CO2

 

12. Elektrochemiczna regeneracja metali (wykonują 2 osoby)

Elektroliza, produkty otrzymywane w technologii na drodze elektrolitycznej, bilans elektrolizera, równania elektrodowe, jodometryczne oznaczanie miedzi.

Oznaczenia: stężenia Cu2+, bilans Cu, pomiar parametrów elektrolizy

 

13. Rektyfikacja w kolumnie półkowej (wykonuje 1 osoba)

Destylacja a rektyfikacja, kolumny rektyfikacyjne, równowaga destylacyjna, interpretacja izobary równowagi, zdolność rozdzielcza kolumny, stężenia masowe a wagowe, bilans cieplny kolumny.

Oznaczenia: skład roztworu w kotle i destylacie na podstawie współczynnika refrakcji, bilans cieplny

 

14. Rektyfikacja w kolumnie z wypełnieniem (wykonuje 1 osoba)

Destylacja a rektyfikacja, kolumny rektyfikacyjne, równowaga destylacyjna, interpretacja izobary równowagi, zdolność rozdzielcza kolumny, wyznaczanie ilości półek teoretycznych, ułamki molowe a wagowe, bilans cieplny kolumny.

Oznaczenia: skład roztworu w kotle i destylacie, bilans cieplny.

 

15. Otrzymywanie polialkoholu winylowego (wykonuje 1 osoba)

Surowce, produkty - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie; mechanizmy reakcji, rodzaje procesów prowadzących do powstawania polimerów.

Oznaczeniastopień alkoholizy polioctanu winylu do polialkoholu, wydajność

 

16. Kraking produktów naftowych (wykonują 2 osoby)

Ropa naftowa, destylacja, kraking - termiczny, katalityczny, rola krakingu w przemyśle chemicznym.

Oznaczenia: regeneracja płuczek h, destylacja frakcyjna, rafinacja, analiza gazu, zawartość węglowodorów nienasyconych, gęstość gazu

 

17. Otrzymywanie estrów metylowych z oleju rzepakowego (wykonują 2 osoby)

Biopaliwa, estry metylowe kwasów tłuszczowych – otrzymywanie (tranestryfikacja) i właściwości fizykochemiczne, gęstość, rodzaje lepkości i sposoby jej wyznaczania

Oznaczenia: gęstość, lepkość (wiskozymetr Höpplera), wskaźnik lepkości, temperatura zapłonu i palenia metodą Marcussona, ciepło spalania

 

18. Analiza oleju mineralnego (wykonują 2 osoby)

Otrzymywanie, rodzaje, zastosowanie olejów, normy, lepkość, rodzaje lepkości i sposoby jej wyznaczania.

Oznaczenia: gęstość, lepkość dynamiczna, kinematyczna, wskaźnik lepkości, lepkość względna metodą Englera, temperatura zapłonu i palenia metodą Marcussona

 

20. Katalityczne utlenianie metanolu do formaldehydu (wykonują 2 osoby)

Warunki otrzymywania formaldehydu - reakcje główne i uboczne, własności substratów i produktów, wykorzystanie.

Oznaczenia: formaldehyd, metanol, dwutlenek węgla, zestawienie bilansowe

 

 


Ostatniej modyfikacji dokonał: Krzysztof Mazurek, dnia 6.10.2006.